คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

 
 1. เป็นเพศหญิง มีสัญชาติไทย
 2. มีสวนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
 3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 26 ปี บริบูรณ์ (ในวันรับสมัคร) โดยกรณีผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
 4. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
 5. เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนาใด ๆ ทั้งในไทย และต่างประเทศ ไม่เคยมีบุตร หรือตั้งครรภมาก่อนจนถึงวันประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม  
 6. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือการประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติ หรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนรางในลักษณะอื่นใดอันนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งนางสาวถิ่นไทยงาม 
 7. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ

เงื่อนไขการประกวด

 
 1. ในกรณีที่ผู้เข้าประกวด อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ผู้เข้าประกวดต้องได้รับความ ยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม โดยลงนามให้ความยินยอมให้เข้ารับการประกวด
 2. ผู้ที่เคยได้รับตำแหน่งรองนางสาวถิ่นไทยงาม ต้องพ้นวาระการดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวด นางสาวถิ่นไทยงาม 2562 หรือการประกวดอื่นใดที่อาจได้รับมอบหมาย หรือเป็นอุปสรรคต่อ การดำรงตำแหน่งใดๆหากได้รับจากการประกวดดังกล่าว หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขหรือสัญญาใดๆ หากได้รับตำแหน่ง
 4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 40 คนสุดท้าย ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 หากผู้ประกวดมีความประสงค์จะถอนตัว ต้องแจ้งกับกองประกวดภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ผู้เข้าประกวดจะต้องเข้าร่วมตลอดกิจกรรมของกองประกวด หากผู้เข้าประกวดขอถอนตัวระหว่างระยะเวลาการทำกิจกรรมของกองประกวด ผู้จัดการประกวดจะถือว่าผู้เข้าประกวดทำความเสียหายให้กับทางกองประกวด และจะมีความผิดทางแพ่ง โดยผู้เข้าประกวดยินยอมให้กองประกวดปรับในอัตราเทียบเท่ากับเงินรางวัลสูงสุดของการประกวดในครั้งนี้ และผู้เข้าประกวดรับทราบว่าผู้เข้าประกวดอาจถูกกองประกวดฟ้องร้อง เพื่อเรียกค่าเสียหายใดๆได้
 5. ผู้เข้าประกวดตกลงว่า การที่ผู้เข้าประกวดได้รับคัดเลือกจากการประกวดเพื่อให้ผู้จัดประกวดสามารถให้ผู้คัดเลือกเข้าประกวดปฏิบัติกิจกรรมตามที่ผู้จัดการ ประกวดกำหนด เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การประกวดและผู้เข้าประกวด หากผู้จัดการประกวดขอให้ผู้เข้าประกวดเข้าร่วมการบันทึกการให้สัมภาษณ์ การโฆษณา การแสดงตัวต่อสื่อมวลชน การบันทึกภาพใดๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การประกวด ผู้เข้าประกวดยินยอมตกลงและให้ความร่วมมือในการดำเนินการ ดังกล่าวกับทางผู้จัดประกวดให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
 6. ผู้เข้าประกวดตกลงว่า ในการบันทึกกิจกรรมการสัมภาษณ์ หรือกิจกรรมอื่นๆของผู้จัดประกวด ผู้จัดประกวดสามารถใช้ชื่อสกุล หรือชื่อใดๆก็ตามของผู้เข้าประกวด ในการโฆษณา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะชนได้
 7. ผู้เข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม การเข้าร่วมกิจกรรม และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการทำกิจกรรมเก็บตัวการประกวดตลอดไปจนถึงวันสุดท้ายของการประกวดให้ดำเนินการลุล่วงไปด้วยดี
 8. ผู้เข้าประกวดตกลงว่า ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด หรือถ่ายทำกิจกรรมใดๆก็ตามของทางกองประกวด ผู้เข้าประกวดจะต้องรักษาเป็นความลับของกองประกวดนางสาวถิ่นไทยงามทั้งหมด ไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลของทางกองประกวด
 9. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนางสาวถิ่นไทยงามจะต้องปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งตลอดระยะเวลา 1 ปีกับทางผู้จัดการประกวด หากผู้ดำรงตำแหน่งขาดคุณสมบัติ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือมีเหตุขัดข้อง ที่ทำให้กองประกวดเสียหาย ผู้จัดการการประกวดสามารถเรียกผู้เข้าประกวดรองชนะเลิศหรือตำแหน่งถัดไป เข้าสวมสิทธิแทนที่ผู้ชนะการประกวดดังกล่าวได้ และผู้รับตำแหน่งจะต้องคืนรางวัลทั้งหมดแก่ผู้จัดการประนางสาวถิ่นไทยงาม
 10. ผู้เข้าประกวดขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับตัวผู้เข้าประกวด ที่ใช้ในการสมัครและได้เปิดเผยให้กับทางผู้จัดการประกวดทราบ ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ
 11. ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กฎ กติการวมทั้งการยกเลิกการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้เข้าผู้ประกวดทราบล่วงหน้า

กำหนดการการรับสมัคร

 
 • วันที่ 24 เมษายน 2562 -24 พฤษภาคม 2562
 • รับสมัครทาง Website และ สมัครด้วยตนเองที่บีบี คลินิก ทุกสาขา (10.00 – 19.00 น.)
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2562
 • รอบคัดเลือกรอบแรก และประกาศผลผู้เข้ารอบ 40 คนสุดท้าย สถานที่ โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน กรุงเทพฯ (09.00–15.00 น.)
  แถลงข่าว (15.00–17.00 น.)
 • วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 – 7 มิถุนายน 2562
 • กำหนดการเก็บตัว 40 คนสุดท้าย
 • วันที่ 8 มิถุนายน 2562
 • รอบตัดสินการประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม 2562 ณ ESC สตูดิโอ(รังสิต) (16.00 เป็นต้นไป)

รอบคัดเลือกและประกาศผลผู้เข้าประกวด

 
รอบคัดเลือกและประกาศผลผู้เข้าประกวด วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 สิ่งที่ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมในรอบคัดเลือก ดังนี้
 1. การแต่งกาย ชุดสวยงาม
 2. ผู้เข้าประกวดทุกคนเตรียมมาเอง กางเกงขาสั้นสีดำ เสื้อกล้ามสีขาวรัดรูป
 3. รองเท้าที่มีขนาดความสูงไม่เกิน 5 นิ้ว
 4. การแต่งหน้าทําผม กองประกวดฯอนุญาตให้แต่งหน้าทำผม โทนธรรมชาติ สวยงาม

ระเบียบการการสมัครนางสาวถิ่นไทยงาม 2562

 
วัตถุประสงค์การประกวด
 1. เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสม ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง “นางสาวถิ่นไทยงาม ประจำปี พุทธศักราช 2562”
 2. เพื่อให้เป็นเวทีการประกวดสาวงามในระดับจังหวัดให้เข้าสู่ในระดับประเทศและสากลต่อไป
 3. เพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด ทั้งภายในและต่างประเทศ
 4. เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กับเยาวชนได้แสดงความสามารถ
หลักฐานการสมัครเข้าประกวดและสถานที่การรับสมัคร
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา(ถ้ากำลังศึกษาอยู่) จำนวน 1 ชุด
 2. ่สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
 4. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดทางการ) ไม่เกิน 3 เดือน
 5. รูปถ่ายสี เต็มตัว ขนาดโปสการ์ด จำนวน 1 รูป
 6. รูปถ่ายสี ครึ่งตัว ขนาดโปสการ์ด จำนวน 1 รูป
 7. ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (กรณีผู้เข้าประกวดมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)
 8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง (กรณีผู้เข้าประกวดมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)

ลงทะเบียนเข้าประกวดได้ที่นี่