=== Miss Thinn : Google Analytics ===

ใบสมัครนางสาวถิ่นไทยงาม

 
ผู้เข้าสมัครประกวดนางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2562 ได้อ่านทำความเข้าใจในคุณสมบัติและเงื่อนไขการประกวดตามที่กล่าวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณากดยอมรับคุณสมบัติและเงื่อนไขเพื่อแสดงความยินยอมตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กล่าวมาทุกประการ
« 2 of 9 »

ข้อมูลประวัติส่วนตัวสำหรับการสมัครนางสาวถิ่นไทยงาม

ชื่อ-นามสกุล (ตามบัตรประชาชน)*
ชื่อเล่น*
วัน/เดือน/ปี เกิด*
ที่อยู่*
จังหวัด*
อำเภอ/เขต*
ตำบล/แขวง*
รหัสไปรษณีย์*
การศึกษาสูงสุด*
สถาบันการศึกษา*
อาชีพ*
โทรศัพท์ (ของผู้สมัครเข้าประกวดเท่านั้น)*
Email Address
ID LINE*
Facebook
Instagram

ข้อมูลเฉพาะเจาะจงบุคคลของผู้สมัครนางสาวถิ่นไทยงาม

สัดส่วน อก (นิ้ว)*
สัดส่วน เอว (นิ้ว)*
สะโพก (นิ้ว)*
ส่วนสูง (เซนติเมตร)*
น้ำหนัก (กิโลกรัม)*
ขนาดเสื้อผ้า*
ชื่อ-นามสกุล (บิดา)*
อาชีพ(บิดา)*
โทรศัพท์(บิดา)*
ชื่อ-นามสกุล (มารดา)*
อาชีพ(มารดา)*
โทรศัพท์(มารดา)*
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ*
ความสามารถพิเศษ*
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเวทีการประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม*
ผู้ส่งเข้าประกวด*
ชื่อผู้ส่งเข้าประกวด
เคยผ่านการประกวด กรุณาระบุ
เบอร์โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน (ต้องไม่ใช่เบอร์เดียวกับผู้สมัคร)*
มีความเกี่ยวข้องกับผู้สมัครเป็น*

อัพโหลดหลักฐานการสมัครนางสาวถิ่นไทยงาม

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน*
สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (ในกรณีที่กำลังศึกษาอยู่)*
สำเนาทะเบียนบ้าน*

อัพโหลดเอกสารแสดงความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าประกวด (เอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสมัครนางสาวถิ่นไทยงาม ดาวน์โหลดที่นี่) *และโปรดนำเอกสารนี้มายื่นในวันคัดเลือก*

เอกสารผู้ปกครองให้ความยินยอม (เอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสมัครนางสาวถิ่นไทยงาม ดาวน์โหลดที่นี่)

เอกสารความยินยอมจากผู้สมัครเข้าประกวด

อัพโหลดรูปของผู้เข้าประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม (รูปถ่ายสี)

รูปถ่ายหน้าตรง (ชุดทางการ) ไม่เกิน 3 เดือน*
รูปถ่ายครึ่งตัว*
รูปถ่ายเต็มตัว*