=== Miss Thinn : Google Analytics ===

 

การดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร

บริษัทนางสาวถิ่นไทยงาม 2559 จำกัด

ขอชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการเก็บข้อมูลและการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครดังนี้
 1. บริษัทฯ จะไม่เก็บข้อมูลใดๆ จนกว่าผู้สมัครจะทำการลงทะเบียนโดยใช้เอกสารหรือผ่านทางเว็บไซด์นี้ เพื่อการสมัครประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม
 2. การที่ผู้สมัครตกลงให้ข้อมูลกับบริษัทฯ ถือว่าท่านเข้าใจและยอมรับในแนวทางปฏิบัติ รวมไปถึงนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ ที่จะได้กล่าวต่อไป
 3. หากผู้สมัครไม่มั่นใจหรือมีข้อสงสัย เกี่ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาอย่าให้ข้อมูลเหล่านั้นของท่านแก่บริษัทฯ
 4. เมื่อผู้สมัครทำการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซด์แล้ว บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ของท่านที่ใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซด์นี้
 5. บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม
 6. ในส่วนของข้อมูลด้านการติดต่อสื่อสาร เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และ สื่อสังคมออนไลน์ บริษัทฯ จะใช้เพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ รวมทั้งกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ จากกองประกวดไปยังผู้สมัคร
 7. บริษัทฯ จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร โดยมิให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆ ต่อข้อมูล และป้องกันมิให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ
 8. บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเป็นความลับอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดการโจรกรรม หรือถูกเปิดเผยโดยมิชอบจากพนักงานของบริษัทฯ
 9. บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้รวบรวมไว้ตามความจำเป็น ภายใต้ข้อกำหนดของกฏหมาย
 10. หากผู้สมัครมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตน สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในเว็บไซด์นี้
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลงแนวทางการเก็บข้อมูลและการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า หากบริษัทฯ ตัดสินใจเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว จะมีการแจ้งบนหน้าเว็บไซต์นี้ ซึ่งมีผลทันทีหลังจากการโพสต์

ข้อตกลงการใช้

บริษัทนางสาวถิ่นไทยงาม 2559 จำกัด

ขอชี้แจงข้อตกลงการใช้เว็บไซด์ดังนี้
 1. กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้อย่างรอบคอบ
 2. เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงควรติดตามข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
 3. ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ จะปราศจากการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นลักษณะโดยตรงหรือโดยปริยายก็ตาม
 4. เนื้อหาและคำบรรยายที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ เป็นเพียงการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มิได้ถือว่าถูกต้องครบถ้วน
 5. ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ รวมทั้งระบบการทำงานอาจมีข้อขัดข้องหรือข้อผิดพลาดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
 6. บริษัทฯ ไม่รับรองว่าเว็บไซด์นี้จะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นใดที่เป็นอันตราย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
 7. อาจมีการเชื่อมโยงจากเว็บไซด์นี้ไปยังเว็บไซด์อื่นๆ ที่บริษัทฯ มิได้เป็นผู้ดูแล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบผลกระทบใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์เหล่านั้น
 8. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ต่อสาธารณะ แก้ไขดัดแปลง เก็บข้อมูลไว้ในระบบที่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ ใช้เพื่อสร้างงานที่มีการดัดแปลง โอนถ่ายข้อมูล ประกาศ ส่งผ่าน (ไม่ว่าในรูปแบบหรือโดยวิธีการใดๆ) หรือใช้ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซด์อื่นที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
 9. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ แก้ไข ดัดแปลง ส่งผ่าน นำกลับมาใช้ใหม่ นำกลับมาแสดงใหม่ หรือใช้ข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อความ รูปภาพ เสียง และวีดิโอบนเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนและเพื่อประโยชน์ทางการค้าได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
 10. บนเว็บไซด์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับกฏหมายหรือวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ผู้เข้าเว็บไซด์ต้องเป็นผู้พิจารณาและรับผิดชอบต่อผลกระทบหรือความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพียงผู้เดียว
 11. ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้เว็บไซด์ส่งมายังบริษัทฯ ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคล ถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่ได้มีการแสดงความเป็นเจ้าของ ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ อาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ต่อไปได้

Today in the present scenario, having beautiful brazilian hair uk is in fashion and also making a remarkable fashion statement for all, also people who are suffering from some kind of skin disease or disease like cancer, for them there are some hair bundles uk that will not going to let them feel complex when interacting with brazilian hair bundles. Also there are so many online stores that provide you with wide variety of lace wigs uk as per the requirement. You can now find the top-of-the-line technology to best suit your needs the importance of having beautyhairs is that they best suits your personal taste and adds sense of style to you. Human hair wigs are appreciated by both men as well as women to get some different look which looks natural and yet stylish. Hair accessories are also available in the market to serves you with the best of it, every single person wants to have human hair wigs that will look and feel like real hair which is a goal of course.